Witaj na stronie projektu Pomocna dłoń

„Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu”

Projekt jest skierowany do bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie woj. podkarpackiego. W projekcie zakładamy udział 96 osób bezrobotnych (w tym 38 długotrwale bezrobotnych). W ramach projektu oferujemy dla wszystkich:

  • szkolenie zawodowe wg potrzeb m.in. obsługa wózków widłowych, kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, obsługa biura/sekretariatu, fakturowanie lub inne wybrane;
  • szkolenie komputerowe – 48 godzin;
  • 4 miesięczne płatne staże zawodowe;
  • poradnictwo psychospołeczne w tym coaching – 26 godzin.

Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe;
  • comiesięczne stypendium stażowe;
  • zwrot kosztów dojazdu;
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;
  • wyżywienie podczas szkoleń;
  • materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkiwanie na obszarze wiejskim województwa podkarpackiego oraz bycie osobą bezrobotną
(zarejestrowaną w urzędzie pracy).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia będą odbywać się w Rzeszowie.

Rekrutacja do projektu trwa od kwietnia 2013 do stycznia 2014.

Projekt realizowany będzie w 4 edycjach.

Pierwsza edycja rusza od maja 2013.
Druga edycja rusza od sierpnia 2013.
Trzecia edycja rusza od listopada 2013.
Czwarta edycja rusza od stycznia 2014.

REKRUTACJA – najważniejsze informacje.

Projekt skierowany jest do:

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i zarejestrowanych we właściwym Urzędzie Pracy, zamieszkujących obszary wiejskie województwa podkarpackiego spełniających poniższe kryteria.

Kryteria obligatoryjne:


1. Mieszkaniec/mieszkanka województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zamieszkujący/zamieszkująca obszary wiejskie województwa podkarpackiego zgodnie z definicją GUS (tj. gminy wiejskie oraz część gmin miejsko-wiejskich po wyłączeniu terenu zajmowanego przez miasto położone w tych gminach);

2. Osoba pozostająca bez zatrudnienia i zarejestrowana w Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego zamieszkania jako osoba bezrobotna lub długotrwale bezrobotna spełniająca poniższe warunki:

 • nie pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, i nie jest zatrudniona/ny na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • nie jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, ubezpieczona/ny w KRUS;
 • nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej;
 • nie jest uczniem/słuchaczem szkoły dziennej, studentem studiów dziennych
 • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, nie odbywa kary pozbawienia wolności;
 • zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.


Dodatkowe kryteria - punktowane:

1. Długotrwałe bezrobocie – (źródło weryfikacji zaświadczenie z PUP) - 1 pkt.
2. Brak kwalifikacji zawodowych – 1 pkt.
3. Małe doświadczenie zawodowe lub jego brak – 1 pkt.
4. Samotne wychowywanie co najmniej 1 dziecka do 18 r. życia – 1 pkt.
5. Wiek do 25 lat lub powyżej 50 roku życia – 1 pkt.
6. Korzystanie ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej (źródło weryfikacji zaświadczenie z OPS) – 1 pkt.

Ilość możliwych do uzyskania punktów to max. 6.

W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.


CO TRZEBA ZROBIĆ?

1. Zgłosić się – telefonicznie lub osobiście do Biura projektu.

2. Wypełnić ankietę zgłoszeniową – obligatoryjnie i złożyć ją podpisaną lub wysłać do Biura Projektu.

3. Dołączyć do ankiety zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy (kryterium obligatoryjne) i – jeżeli dotyczy – zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (kryterium dodatkowe).

4. Poczekać na telefoniczną informację z Biura Projektu o zakwalifikowaniu się.

Wiadomości o bieżących terminach znajdują się w zakładce „Aktualności”.

Formularz ankiety zgłoszeniowej znajdziesz w sekcji: Do pobrania