O projekcie

Działania w projekcie zostały pogrupowane w trzy obszary odpowiadające trzem zadaniom. Zadania te to: Poradnictwo Psychospołeczne, Szkolenia i Staże.
Zadania będą realizowane w czterech edycjach. I edycja rozpoczęła się w maju.

 

OPIS ZADAŃ PROJEKTU

Zadanie 1 - Poradnictwo Psychospołeczne

W ramach tego zadania uczestniczki i uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

  • Diagnoza predyspozycji zawodowych, weryfikacja życiorysu, praca nad wzorem listu motywacyjnego, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) mającego na celu aktywizację zawodową i pozyskanie pracy. Działanie realizowane jest w wymiarze 4 godzin na każda osobę biorącą udział w projekcie (Beneficjenta Ostatecznego).

  • Coaching grupowy realizowany dla każdej grupy 12-sto osobowej w wymiarze 16 godzin dydaktycznych przypadających na daną edycję. Pierwsze 8 godzin na początku edycji (jeden dzień szkoleniowy). Celem tego spotkania jest: integracja i poznanie się uczestniczek i uczestników, wprowadzenie dotyczące coachingu, ustalanie obszarów priorytetowych do pracy indywidualnej. Na tym spotkaniu zostaną też ustalone harmonogramy pracy indywidualnej. Drugie 8 godzin realizowane będzie podsumowanie całej ścieżki zaprojektowanej w tym zadaniu. Celem spotkania będzie podsumowanie i weryfikacja pracy indywidualnej, zmian i wyznaczanie ścieżki dalszych działań.

  • Coaching indywidualny realizowany w wymiarze 6 godzin dla każdej uczestniczki/każdego uczestnika projektu według ustalonych indywidualnych harmonogramów.

Korzyści dla uczestniczek i uczestników:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
  • Diagnoza predyspozycji zawodowych i potrzeb w obszarze kwalifikacji zawodowych;
  • Podniesienie umiejętności zarządzania zasobami własnymi;
  • Praca indywidualna dot. wprowadzania pożądanych zmian w życiu – uświadomienia sobie własnych potrzeb, wartości, przekonań i weryfikacja potrzebnych umiejętności do podejmowania skutecznych działań;
  • Zwrot kosztów dojazdu;
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w czasie udziału w coachingu grupowym.

Zajęcia realizowane w Rzeszowie w siedzibie wnioskodawcy.

Zadanie 2 – Szkolenia

W ramach tego zadania uczestniczki i uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

  • Szkolenia ICT w wymiarze 48 godz. na każdą grupę 12-sto osobową. Zakres szkolenia: obsługa komputera, pakiet Office, przeglądarki internetowe, konta pocztowe.
  • Szkolenia zawodowe - obszar zawodów deficytowych tj. m.in.: obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kat. C/C+E, Fakturowanie, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Obsługa biura/sekretariatu. Wybór danego szkoleniu będzie rezultatem pracy indywidualnej przeprowadzonej w ramach zadania 1. 

Korzyści dla uczestniczek i uczestników:

  • Wiedza i umiejętności w zakresie realizowanych szkoleń;
  • Zwrot kosztów dojazdu;
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;
  • Stypendium szkoleniowe;
  • Zwrot kosztów badań lekarskich;
  • Możliwość nawiązania kontaktów w grupach szkoleniowych;
  • Uczenie się w grupach 12-sto osobowych;
  • Zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia realizowane w Rzeszowie.

Zadanie 3 – Staże

W ramach tego zadania uczestniczki i uczestnicy projektu skorzystają z możliwości odbycia stażu zawodowe w wymiarze 4 m-cy. Staże będą realizowane w podmiotach woj. podkarpackiego, które zadeklarują przyjęcie stażystów i podpiszą umowy stażowe z wnioskodawcą.

Każdy staż zawodowy realizowany będzie w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8 godz./dzień, 40 godz. w tygodniu. Z każdym stażystą zostanie podpisana umowa pomiędzy nim a wnioskodawcą.

Korzyści dla uczestniczek i uczestników:

  • Zdobycie doświadczenia zawodowego;
  • Comiesięczne stypendium stażowe;
  • Zwiększenie możliwości zatrudnienia;
  • Podniesienie aktywności zawodowej;
  • Zaistnienie na rynku pracy.